Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene informatie

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is elke levering van OX-ON A/S onderworpen aan de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden.

   

Prijzen

Alle prijzen zijn excl. btw en eventuele andere belastingen.

OX-ON A/S behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van veranderingen in wisselkoersen, invoerrechten, heffingen, belastingen, grondstofprijzen enz. Eventuele wettelijke belastingen zullen als afzonderlijke items voor de afzonderlijke producten worden weergegeven. Overige prijsverhogingen zullen met een kennisgevingstermijn van minimaal één maand worden meegedeeld.

Sommige artikelen in de prijslijst zijn speciale bestelde artikelen waarvoor een langere levertijd moet worden verwacht.

   

Productinformatie

Informatie op de website, in productinformatie of in prijslijsten is slechts bindend voor zover de overeenkomst daar uitdrukkelijk naar verwijst.

   

Betaling

Het gehele factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is OX-ON A/S gerechtigd rente in rekening te brengen, berekend als 1,5% van het factuurbedrag per begonnen maand waarin betaling verschuldigd is.

   

Eigendomsvoorbehoud

Het verkochte product blijft eigendom van OX-ON A/S totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

   

Levering

Levering vindt plaats DPU (Incoterms 2020) op het door de koper opgegeven adres. Voor bestellingen van minder dan DKK 2500 excl. btw worden vrachtkosten in rekening gebracht.

Voor bestellingen van minder dan DKK 1000 excl. btw worden administratiekosten in rekening gebracht van DKK 100.

Levertijden zijn bij benadering en niet bindend, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door OX-ON A/S.

   

Onderzoeksplicht en klachten

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om onmiddellijk bij levering te controleren of de goederen vrij zijn van gebreken.

Klachten met betrekking tot fouten en defecten moeten OX-ON A/S bereiken binnen 5 kalenderdagen na levering of nadat de fout of het defect is of had moeten worden ontdekt.

Indien de koper met betrekking tot de goederen van OX-ON A/S of onderdelen daarvan klachten ontvangt van de klanten van de koper of andere gebruikers van de goederen van OX-ON A/S, dan dient de koper binnen 5 kalenderdagen een schriftelijke klacht in te dienen bij OX-ON A/S. Indien de koper deze verplichting niet nakomt, mag de koper nadien geen vorderingen wegens gebreken of schadevergoeding indienen tegen OX-ON A/S. Evenzo zal de koper in de wederzijdse relatie tussen OX-ON A/S en de koper OX-ON A/S vrijstellen van elke claim die de klanten van de koper rechtstreeks tegen OX-ON A/S hebben ingediend.

Indien de koper niet binnen 12 maanden na de levering een schriftelijke klacht heeft ingediend, is de koper in alle opzichten uitgesloten van het maken van enig claims betreffende defecten, compensatie of garantie of het zoeken naar andere rechtsmiddelen.

   

Verantwoordelijkheid

OX-ON A/S is aansprakelijk in overeenstemming met de algemene regels van de Deense wet met de beperkingen die voortvloeien uit deze voorwaarden.

OX-ON A/S kan in geval van kwantitatieve gebreken binnen een redelijke termijn tot levering overgaan, waarop de koper geen beroep kan doen op de tekortkoming.

   

Beperking van de aansprakelijkheid

OX-ON A/S is alleen verantwoordelijk voor fouten in de leveringen van OX-ON A/S als de koper ze op een correcte en gerechtvaardigde manier en in overeenstemming met de instructies van OX-ON A/S heeft gebruikt.

OX-ON A/S is in geen geval verantwoordelijk voor operationele, tijd- of winstverliezen, verlies van goodwill of andere indirecte verliezen opgelopen door de koper of klanten van de koper of andere gebruikers van de leveringen van OX-ON A/S.

   

Remedies

In geval van fouten of weglatingen in de levering heeft OX-ON A/S het recht deze te verhelpen door middel van omruiling, reparatie of creditering, afhankelijk van wat OX-ON A/S als de juiste oplossing beschouwt.

   

Geretourneerde goederen

Niet-defecte goederen worden alleen geretourneerd na voorafgaande overeenkomst met OX-ON A/S. Voorwaarde is ook dat de goederen in de originele en onbeschadigde verpakking worden geretourneerd, dat ze in de afgelopen 6 maanden zijn gekocht en dat ze verhandelbaar en verkoopbaar zijn. Voor gedeeltelijke dekking van de verwerkingskosten wordt minimaal 20% van het factuurbedrag berekend. Geretourneerde goederen met een totale waarde van minder dan DKK 100,00 excl. btw worden niet geaccepteerd.

Geretourneerde goederen moeten worden geadresseerd aan het adres OX-ON A/S, gratis geleverd en een kopie van de factuur moet worden bijgevoegd. Als er geen kopie van de factuur is bijgevoegd, worden de goederen teruggestuurd naar de klant.

Artikelen uit bijzondere bestellingen en gespecialiseerde artikelen worden nooit teruggenomen.

   

Productaansprakelijkheid

OX-ON A/S is verantwoordelijk voor productaansprakelijkheid in overeenstemming met de regels van de Productaansprakelijkheidswet. OX-ON A/S wordt gedekt door een productaansprakelijkheidsverzekering van DKK 10.000.000.

   

Overmacht

OX-ON A/S is vrijgesteld van aansprakelijkheid ingeval een gebrekkige of vertraagde levering te wijten is aan overmacht. Overmacht omvat oorlog, mobilisatie, nationale/lokale rellen en onrust, overheidsinterventie of interventie door lokale autoriteiten, staking, blokkade of uitsluiting, export- of importverboden, valutabeperkingen, natuurrampen of andere extreme weersomstandigheden, brand en inbeslagnames, IT- of infrastructuurcrashes als gevolg van een externe cyberaanval en andere omstandigheden buiten de redelijke controle van OX-ON A/S.

    

Toepasselijke jurisdictie en toepasselijk recht

Geschillen in verband met overeenkomsten tussen OX-ON A/S en de koper moeten naar Deens recht worden beslecht bij de rechtbank van Sønderborg.

Back to Top